Skip to content

ALLMÄNNA VILLKOR

Mellan Föreningsfrämjandet i Sverige AB, nedan kallat Föreningsfrämjandet och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

 1. Allmänt
  Återförsäljaren är Föreningsfrämjandets avtalspart i detta avtal. Med återförsäljaren avses föreningen när det gäller idrottsföreningar eller idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.
  Kontaktperson är den person som Återförsäljaren, när denne utgörs av en förening, utsett till att agera som kontaktperson mellan föreningen och Föreningsfrämjandet enligt punkt 3 samt där sådan person uppfyller kraven enligt punkt 4.
  Försäljningsgruppen är medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som skall hjälpa Återförsäljaren att sälja produkter genom Föreningsfrämjandet.
  Leverans och distribution av produkter sker med syftet att Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen under en begränsad tid ska tjäna pengar på försäljning av produkter till slutkund och att intjäningen ska användas vid finansiering av ett gemensamt mål som t.ex. träningsläger, cup, klassresa eller likvärdigt. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i Försäljningsgruppen utan ska tillfalla samtliga medlemmar inom gruppen och intäkterna ska användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.
  Återförsäljaren säljer produkter med hjälp av medlemmarna i Försäljningsgruppen. Samtliga beställningar från slutkunderna sammanställs av Föreningsfrämjandet och beställs sedan av Återförsäljaren som köper produkterna av Föreningsfrämjandet för överenskommen summa.
 2. Parternas rättsliga ställning
  Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Föreningsfrämjandets samarbetspartners produkter. Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren med hjälp av Försäljningsgruppens medlemmar. Det är inte tillåtet att Återförsäljaren utbetalar lön eller liknande ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan person. Återförsäljarens intäkter ska oavkortat användas i den ideella verksamheten och för gruppens
  gemensamma mål.
  Detta avtal ska inte medföra att Föreningsfrämjandet i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Föreningsfrämjandet anses vara arbetstagare. Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Föreningsfrämjandet. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).
 3. Återförsäljarens åtaganden
  I det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren ska få rätten att distribuera Föreningsfrämjandets samarbetspartners produkter, att denne utsett en Kontaktperson och att Kontaktpersonen uppfyller de krav som ställs på honom/henne inom ramen för detta avtal.
  Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Föreningsfrämjandet i samband med köp och försäljning av Föreningsfrämjandets samarbetspartners produkter. Återförsäljaren ska i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill inte tar skada.
 4. Kontaktperson
  Kontaktpersonen ska vara myndig, får inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll kan komma att genomföras. Kontaktpersonen har betalningsansvar och ansvar för en korrekt redovisning gentemot Föreningsfrämjandet och Återförsäljaren. Kontaktpersonen är ansvarig för alla kontakter med Föreningsfrämjandet i frågor som omfattas av eller relaterar till avtalet. Återförsäljaren ska tillse att utsedd Kontaktperson går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för Återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Föreningsfrämjandet enligt detta avtal.
  Genom att underteckna detta avtal försäkrar Kontaktpersonen att denne erhållit fullmakt från den förening som Kontaktpersonen företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och agera för föreningen/Återförsäljaren i enlighet med detta avtal.
  Kontaktpersonen ska ta del av, bli införstådd med samt följa villkoren för Återförsäljaren i detta avtal.
  Kontaktpersonens personuppgifter sparas och behandlas i en databas hos Föreningsfrämjandet under detta avtals giltighetstid och för en tid om maximalt tre (3) år därefter. Kontaktuppgifterna sparas för att Föreningsfrämjandet enkelt ska kunna uppfylla sina åtaganden inom ramen för detta avtal samt för att kunna ge Kontaktpersonen generell information och erbjudanden till laget/föreningen/klassen.
  De personuppgifter som kommer att behandlas är främst de som Kontaktpersonen direkt eller indirekt lämnar till Föreningsfrämjandet under detta avtal. Genom att godkänna villkoren i detta avtal samtycker Kontaktpersonen till Föreningsfrämjandet behandling av personuppgifterna som det beskrivits ovan.
  Kontaktpersonen har rätt att en (1) gång om året få information om vilka personuppgifter som behandlas och hur de används. Kontaktpersonen har utöver det alltid rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller att återkalla sitt samtycke. Vid eventuella frågor angående behandling av personuppgifter så ta kontakt med Föreningsfrämjandet via kontakt@foreningsframjandet.se.
  Kontaktpersonen kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som kontaktperson utan Återförsäljarens och Föreningsfrämjandets skriftliga godkännande.
 5. Föreningsfrämjandets åtaganden
  Föreningsfrämjandet förbinder sig att stödja Återförsäljaren under avtalets giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren
  nödvändig information för att denne ska kunna distribuera produkterna till slutkund.
 6. Beställning av produkter
  Kontaktpersonen ska godkänna slutgiltig beställning till Föreningsfrämjandet efter avslutad försäljningskampanj innan varor beställs. Vid beställning ska grundläggande information framgå, såsom antal, priser samt leveransadress.
 7. 7a. Leverans och fraktvillkor
  Föreningsfrämjandet har flertalet olika samarbetspartners och ett stort och varierande utbud av produkter. För aktuella leveranstider och fraktkostnader se aktuella leveransvillkor i punkt 7b. Föreningsfrämjandet har som målsättning att kunna leverera beställda produkter på den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller vid annan tidpunkt som överenskommits mellan parterna. I de fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna kommit överens om annat åtar sig Föreningsfrämjandet att meddela Återförsäljaren när leveransen beräknas kunna genomföras. Återförsäljaren ska skriftligen meddela Föreningsfrämjandet leveransadress till vilken varorna ska skickas till. Återförsäljaren ansvarar för att den angivna leveransadressen är korrekt. Merkostnader som ett resultat av att återförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter för leverans eller vill byta leveransadress kan komma att behöva faktureras av Föreningsfrämjandet.
  Föreningsfrämjandet har rätten att avböja en beställning eller avbryta en leverans om Föreningsfrämjandet bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Kontaktpersonen erhållit betalningsanmärkning. Återförsäljaren har inte rätt att göra några påföljder gällande mot Föreningsfrämjandet ifall försening av leverans skulle ske.
 8. 7b. Leverans och fraktvillkor - samarbetspartners
  Föreningsfrämjandet arbetar med flertalet olika samarbetspartners med varierande typer av produkter och lager. Nedan finns förteckning över leveransvillkor från respektive samarbetspartner.

Gör det med RW

Leveranstid: Inom 2 veckor från beställningstillfället.

Fraktkostnad: Fraktfritt över 10 paket/produkter annars 59 kr.

Förpackningsstorlekar: Alla produkter beställes styckvis, inga begränsningar.

 

Skosh

Leveranstid: Inom 2 veckor från beställningstillfället.

Fraktkostnad: Fraktfritt över 10 paket/produkter annars 59 kr.

Förpackningsstorlekar: Alla produkter beställes styckvis, inga begränsningar.

 

Carlsviks kafferosteri

Leveranstid: Inom 2 veckor från beställningstillfället.

Fraktkostnad: Fraktfritt över 50 paket annars 200 kr.

Förpackningsstorlekar: Alla produkter beställes styckvis, inga begränsningar.

 

PacsOn

Leveranstid: Inom 2 veckor från beställningstillfället, undantag om det skulle vara stor beställning eller leverantören har slut på lager.

Fraktkostnad: Fraktfritt över 50 paket annars 195 kr.

Förpackningsstorlekar: Alla produkter beställes styckvis, inga begränsningar.

 

Logoprodukter tillverkade specifikt för föreningen/laget/klassen

Leveranstid: Inom 4 veckor från beställningstillfället.

Fraktkostnad: Fraktfritt över 100 paket annars 200 kr.

Förpackningsstorlekar: Ingen begränsning. Produkterna måste dock uppnå minst nedan nivåer för att kunna tillverkas:

Tygkassar - 100 st

Gympapåsar - 100 st

Poster - 50 st

Solglasögon - 100 st

 

 1. Mottagningskontroll och reklamation
  Återförsäljaren ska se till att Försäljningsgruppen inom två (2) arbetsdagar från mottagen leverans av produkter från Föreningsfrämjandet kontrollerar produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om det finns avvikelse jämfört med följesedeln ska produkten/leveransen omgående reklameras till Föreningsfrämjandet senast fyra (4) arbetsdagar från mottagen leverans.

Reklamerade produkter levereras på nytt när Föreningsfrämjandet efter prövning kan konstatera att produkten är felaktig.

 1. Pris och Betalningsvillkor
  Återförsäljaren köper produkter från Föreningsfrämjandet enligt vid tidpunkten för avtalets ingående gällande prislista. Återförsäljaren ska erlägga betalning för gjord beställning senast trettio (30) dagar efter det att faktura erhållits. Sker inte betalning inom angiven tid debiteras dröjsmålsränta enligt lag. När Återförsäljaren erlagt full betalning till Föreningsfrämjandet och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade har slutreglering skett.
 2. Uppsägning
  Föreningsfrämjandet äger rätt att säga upp detta avtal omedelbart i det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) dagar efter skriftlig uppmaning från Föreningsfrämjandet.
 3. Ersättning
  Återförsäljaren behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris som Återförsäljaren betalar till Föreningsfrämjandet och det vid varje tidpunkt gällande pris slutkunden betalar till Återförsäljaren.
 4. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt
  Genom detta avtal åtar sig Föreningsfrämjandet att informera Återförsäljaren genom Kontaktpersonen om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distans- och hemförsäljning. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från leverans till slutkund. Slutkunden ska utöva eventuell ångerrätt mot Återförsäljaren och Återförsäljaren ska informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna ska utövas enligt lag. Slutkunden har rätt att reklamera felaktiga produkter eller utföra eventuella byten av produkter till Föreningsfrämjandet.
  Återförsäljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt inom 20 arbetsdagar från Föreningsfrämjandets leverans av de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Returnerade produkter krediteras av Föreningsfrämjandet.
 5. Övrigt
  Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Föreningsfrämjandet skriftliga medgivande